Gent Raymond Herreman

GENT

Raymond Herreman
Velden van Vlaanderen, breedgespreid
in de Juli-zon, die mij geneest ;
Leie als een koestrenden arm gevleid
om der welige weiden jongen leest ;

torens van Gent in ’t feest van de lucht
geheven boven de stad als een krans :
Kerken uw vroomheid en belfort uw vlucht,
klokken uw hooglied en beiaard uw dans.
Nu ‘k in den vreemde ‘t. verdriet afschud.
dat, om liefde onzalig. mijn jeugd bevrat,
heb ik uw aarde in gedachte genut
en. Vlaanderen ‘k loop van uw Zomer zat.

Advertenties

Kerstmis Pastoor Huibrecht Creten

Kerstmis

Pastoor Huibrecht Creten

De nacht van Kerstmis is verschenen,

De slavernij der aard’ gedaan;

De lange winter is verdwenen ,

De lieve lente breekt thans aan !

Hij is geboren,

Hij de Uitverkoren

De koning van het nieuw verbond.

Het rijk van Satan is verloren

Zijn helse slang verplettend op den grond !

Nieuwjaarskaartje 1910 gpost yolande 6

Punt en mengelgedicht Pastoor Huibrecht Creten

Zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Met  nieuws uit WO1 overgeschreven uit NRC
Duitse verordeningen
Affiches uit de collectie KOKW.

Punt en mengelgedicht

Pastoor Huibrecht Creten

 

« Dag neef, dag nicht, dag prettig Kaatje

Nu houden wij een snaterpraatje !

O peteroom, voor wie mijn zieltje blaakt

Leef lang !….. Is ’t testamentje al gemaakt ?

Ach, waarom altijd zuur gezichten

En niet gelachen en gejuicht

Om lot en leven te verlichten,

Dat, helaas, van zorg den rugstrank buigt

Des levens beste pit

Is wit wit wit.

Wit wit!

Nieuwjaarskaartje verstuurd 1911

 

De Vriendschap Pastoor Huibrecht Creten

De Vriendschap

Pastoor Huibrecht Creten

 

« Lazaar rees uit het graf,

Door vriendschap, weer in ’t leven :

De dood moest haren staf

Voor vriendschap wedergeven

Haar lijkgetreur werd nu een kermisstoet.

 

 

Zingt in vrede

Allen mede

Wat is de vriendschap zoet !

Wat is de vriendschap zoet! »

nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 frro10 mesenge

Ubi bene. Pastoor Huibrecht Creten

Ubi bene

Huibrecht Creten

Aan een tafel wel gezeten.
Met veel vrienden aan mijn zij,
Kan ik alle leed vergeten
Zo gelukkig en zo blij !
Ubi beni, ibi patria
Tralala.
Houdt de droge venten buiten,
Dat zij naar de weerlicht gaan;
Laat de bozen allen fluiten,
Zij die geen geluk verstaan,
Ubi bene._ enz
Goede harten, blijde zonnen,
Zonder wolken van verdriet,
Goede harten zijn de bronnen
Waar de blijdschap uit ontschiet
Ubi beni, enz. »

Nieuwjaarskaartje verstuurd 1910 frrd10 circe 4256

MIJN HOED. Huibrecht Creten

MIJN HOED

Huibrecht Creten

Mijn hoed, mijn. allertrouwsten vriend,
Bij zonneschijn en bij slecht weder,
Wij hebben onzen tijd gediend;
De dag die door is komt niet weder.
Wij leefden beide in vrede bijeen.
En stonden recht als Trien ons tergde,
En schudden neen, en driemaal neen,
Als men van ons een laagheid vergde.

Voor groten nam ik U niet af,
Om hun trots te filkkeflooien,
maar wel -als ik een. handdruk gaf
Aan een vriend om brood aan ’t schooien

Onze levenswandeling is gedaan;
Versleten, beide zonder haren !
Gaat gij nu op de mussen staan
En ik naar boven hemelvaren

Nieuwjaarskaartje 1910 frgr10 rex480

 

VERGANKLIJKHEID.

VERGANKLIJKHEID

Elise Deringen
Heel een stroom van blanke knoppen
Dwarrelt dor de lentelucht,
Langs de twijgen, langs de toppen
Gaat de storm in wilde vlucht.
Tussen ’t frisse groen der bomen.
Daalt de witte bloem ter aard,
Die tot rijpe vrucht zou komen,
Als de storm haar had gespaard.
Heel een stroom van kinderzielen ,
jonge bloesems, rein en teer,
Die hier op onze aarde vielen,
Keert naar ’t hemels lusthof weer
Ach ! talent en rijke gaven,
Schoonheid, kunstzin en verstand
Liggen onbekend begraven
Buiten, onder ’t witte zand.

Nieuwjaarskaartje   verstuurd rond 1910 frgr5 udd 302